rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014

Jak jest opodatkowana sprzedaż towarów używanych w 2014 r.

W 2013 r. sprzedaż towaru używanego była zwolniona z VAT, pod warunkiem, że w stosunku do tego towaru podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Na potrzeby stosowania tego zwolnienia przez towary używane należało rozumieć ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wynosił co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (od zakupu, wykupu z leasingu, itp.).

Powyższe zwolnienie dotyczyło tylko towarów, w stosunku do których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia. Warunek ten został złagodzony w stosunku do sprzedaży samochodów (pojazdów), przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do częściowego odliczenia VAT (tj. 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł lub odpowiednio 50%, nie więcej niż 5.000 zł). Sprzedaż takich samochodów (pojazdów) również mogła być zwolniona z VAT (o ile były to samochody używane - czyli używane przynajmniej przez pół roku, liczone jak wyżej). Podstawą tego zwolnienia był jednak nie przepis ustawy o VAT, lecz § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie VAT (obowiązującego do 31.12.2013 r.).

 
1. Zwolnienie z VAT w 2014 r. - zasada ogólna

Od 1 stycznia 2014 r. zmianie uległo brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Na mocy tego przepisu, obecnie zwolniona z VAT jest dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zauważmy, że ww. przepis nie odnosi się już do towarów "używanych". W konsekwencji ust. 2 tego artykułu (w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r.), który określał, jakie towary należy uznać za używane na potrzeby stosowania zwolnienia z VAT, został z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylony.


WAŻNE: W 2014 r. podatnik może zastosować zwolnienie z VAT do sprzedaży towaru kupionego stosunkowo niedawno (np. miesiąc temu). Aby zastosować to zwolnienie, muszą być spełnione łącznie dwa warunki, tj.:

 • towar był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku,
   
 • przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tego towaru podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Przykład

Podatnik kupił towar w 2012 r. od podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT (sprzedaż była udokumentowana rachunkiem). Od zakupu prawo do odliczenia VAT nie przysługiwało (nie było kwoty podatku). Towar był wykorzystywany przez podatnika do czynności opodatkowanych.

Sprzedaż tego towaru w 2013 r. byłaby zwolniona z VAT. Z kolei jego sprzedaż w 2014 r. musi być opodatkowana według odpowiedniej stawki VAT. Przeszkodą dla zastosowania zwolnienia z VAT jest tu wykorzystywanie towaru do czynności opodatkowanych.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, a mianowicie na to, że omawiane zwolnienie może być stosowane tylko do towarów wykorzystywanych do działalności zwolnionej. Nie ma tu mowy o wykorzystywaniu towarów do czynności pozostających poza regulacjami ustawy o VAT. Problem zatem może pojawić się np. przy sprzedaży towarów kupionych przez organy władzy publicznej, które to organy, w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, nie są uznawane za podatnika VAT (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). Będzie można jedynie bronić tezy, że sprzedając towary służące realizacji ww. zadań, podmioty te nie występują w roli podatnika, co skutkowałoby tym, że sprzedaż tych towarów w ogóle nie podlega regulacjom ustawy o VAT. Nie wiadomo jednak, czy tak będą przyjmowały organy podatkowe, zwłaszcza że wyłączenie ww. organów poza grono podatników nie dotyczy czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.


2. Sprzedaż samochodów osobowych

W ustawie o VAT nie ma przepisów, które stanowiłyby o tym, że w 2014 r. sprzedaż samochodów osobowych (i niektórych innych pojazdów samochodowych), przy nabyciu których przysługiwało prawo do odliczenia VAT w części, jest zwolniona z VAT. Możliwe jednak, że takie zwolnienie zostanie wprowadzone, gdyż przewiduje je projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (projekt dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji - http://legislacja.rcl.gov.pl). Zgodnie z tym projektem, zwolnieniem ma być objęta - podobnie jak obecnie - dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł (lub odpowiednio 50%, nie więcej niż 5.000 zł). W stosunku do regulacji obowiązujących do końca 2013 r., ww. zwolnienie nie odnosi się już do "towarów używanych", a tym samym nie ma już warunku czasowego jego zastosowania (czyli sprzedaż ww. samochodu już np. po pierwszym miesiącu używania może być zwolniona z VAT).

Jeżeli ww. zwolnienie zostanie wprowadzone w proponowanym brzmieniu, to zakres zwolnienia przysługującego dla dostawy samochodów będzie szerszy, niż przy dostawie innych towarów, przy nabyciu których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia. Nie będzie tu bowiem warunku, że zwolnienie przysługuje tylko w sytuacji, gdy samochód był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT.

Zaznaczamy jednak, że nie wiadomo, czy ww. zwolnienie zostanie wprowadzone. W uzasadnieniu do ww. projektu wskazano bowiem, że ostatecznie kwestia zasad opodatkowania dostawy samochodów używanych, w stosunku do których przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT, zostanie uregulowana nową propozycją legislacyjną w związku z pracami implementującymi decyzję derogacyjną dotyczącą samochodów.


3. Nieodpłatne przekazanie towaru

Nieodpłatne przekazanie towaru generalnie jest opodatkowane na tych samych zasadach, co ich sprzedaż, jeżeli od nabycia (wytworzenia, itp.) podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT (nie dotyczy przekazywanych nieodpłatnie próbek i towarów o małej wartości - tę kwestię tu pomijamy).

Przy nieodpłatnym przekazaniu ww. towarów stosuje się generalnie tę samą stawkę VAT, co przy jego sprzedaży. Możliwe jest stosowanie także przysługujących zwolnień z VAT. Zauważmy jednak, że jeżeli przy nabyciu towaru podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, to jego nieodpłatne przekazanie w ogóle nie podlega opodatkowaniu (nie może być zatem stosowane także zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, ani żadne inne).


WAŻNE: Jeżeli przy zakupie towaru nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, to jego nieodpłatne przekazanie nie spowoduje konieczności wykazania VAT należnego. Nie ma tu znaczenia, czy towar ten w ogóle był wykorzystywany w firmie, a jeżeli tak - do jakich celów (opodatkowanych, czy zwolnionych) i jak długo.

Przykład

Podatnik kupił w 2013 r. komputer od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (zakup bez VAT). Komputer ten wykorzystywał do celów działalności opodatkowanej. W 2014 r. podatnik przekaże ten komputer dla domu dziecka. Przekazanie to nie będzie opodatkowane, bo przy nabyciu komputera podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Nie ma znaczenia, że komputer ten był wykorzystywany do celów działalności opodatkowanej.

W związku z tym, że ww. przekazania nieodpłatne nie są opodatkowane, to podatnik, który będzie zamierzał sprzedać towar, przy nabyciu którego nie przysługiwało mu prawo do odliczenia, powinien przeanalizować, czy nie będzie korzystniejsze najpierw "wycofanie" danego towaru z firmy i przekazanie go na cele prywatne, a dopiero później dokonanie jego sprzedaży (w ramach rozporządzania prywatnym majątkiem). Aby jednak ten sposób rozliczenia VAT nie był kwestionowany, dany towar faktycznie powinien być "przekazany na cele prywatne", a nie jedynie "wycofany" z firmy w celu jego sprzedaży.

Przykład

Podatnik "wprowadził" własnego laptopa do firmy i wykorzystywał go w opodatkowanej działalności gospodarczej (przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT). Jeżeli w 2014 r. podatnik sprzeda tego laptopa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, od sprzedaży będzie musiał zapłacić VAT.

Natomiast jeżeli podatnik "wycofa" tego laptopa z firmy i przekaże na cele prywatne, to od tego "przekazania" nie będzie musiał wykazywać VAT (nieodpłatne przekazanie towaru na cele prywatne nie podlega opodatkowaniu, jeżeli przy jego nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT). Z kolei sprzedaż tego laptopa w ogóle nie będzie podlegała opodatkowaniu, bo będzie dokonywana w ramach rozporządzania prywatnym majątkiem.

Trzeba przy tym pamiętać, że sprzedając towar w ramach majątku prywatnego może u nabywcy powstać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (z możliwością zastosowania przysługujących zwolnień od podatku - np. gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz ruchoma, a podstawa opodatkowania, którą najczęściej jest cena rynkowa, nie przekroczy 1.000 zł).

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.