rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013

Zaliczenie zwrotu VAT na inne podatki i opłaty

W deklaracji VAT za październik br. wykażę nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym. Zamierzam wystąpić o zaliczenie tej nadwyżki na poczet zaliczki na podatek dochodowy za październik. Jak tego dokonać? Czy muszę złożyć jakieś pismo w tej sprawie?

Zaliczenie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na poczet innych zobowiązań podatkowych (np. zaliczki na podatek dochodowy) jest możliwe. Podatnik powinien złożyć wniosek w tej sprawie do właściwego urzędu skarbowego.

Na początku należy zaznaczyć, że nadwyżka VAT naliczonego nad należnym wykazywana w deklaracji VAT nie jest uznawana za "nadpłatę" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), dalej: O.p., lecz jest przysługującym "zwrotem podatku". Niemniej jednak, zasadniczo do tego zwrotu stosuje się przepisy ww. ustawy dotyczące nadpłaty. Wynika to z art. 76b § 1 ww. ustawy, który do zwrotu podatku nakazuje stosować odpowiednio m.in. art. 76 i 76a O.p. To z kolei oznacza, że zwrot ten - przy braku zaległości podatkowych - może być zaliczony w całości lub w części na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.


WAŻNE: Jeżeli wolą podatnika jest zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, powinien on złożyć stosowny wniosek, z którego treści będzie wynikało, jaką kwotę zwrotu chce zarachować na poczet zobowiązań wynikających z innych podatków (np. zaliczki na podatek dochodowy). Wniosek ten najlepiej złożyć wraz z deklaracją podatkową.


Wprawdzie nie wynika to wprost z przepisów, ale zasadne jest złożenie takiego wniosku również w przypadku, gdy podatnik chce zaliczyć zwrot VAT na bieżące zobowiązanie w podatku dochodowym.

Przykładowy wzór wniosku o zaliczenie zwrotu VAT na zaliczkę na podatek dochodowy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(dane podatnika)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(miejscowość, data)    

Wniosek o zaliczenie zwrotu VAT
na poczet zaliczki na podatek dochodowy

Na podstawie art. 76b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), wnoszę o zaliczenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie ….. zł wynikającej z deklaracji VAT-7 za październik 2013 r., złożonej w dniu 20 listopada 2013 r. w tut. urzędzie skarbowym, na poczet zaliczki na podatek dochodowy za październik 2013 r.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(podpis podatnika)


W jakim terminie należy złożyć deklarację VAT, aby nadwyżka VAT naliczonego nad należnym wykazana w tej deklaracji została zaliczona na zaliczkę na podatek dochodowy i nie powstała zaległość podatkowa w tym podatku?

Deklarację VAT i wniosek o zaliczenie zwrotu VAT na zaliczkę na podatek dochodowy należy złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej w dniu upływu terminu płatności tej zaliczki (czyli zasadniczo do 20. następnego miesiąca za dany miesiąc). Inaczej u podatnika powstanie zaległość podatkowa i może powstać konieczność zapłaty odsetek za zwłokę.

Zaliczenie zwrotu VAT na inne podatki następuje z dniem złożenia deklaracji, w której wykazana zostanie kwota zwrotu podatku od towarów i usług wraz z wnioskiem o jej zaliczenie na poczet innych zobowiązań. Przy czym - jak uznają organy podatkowe - za "dzień złożenia deklaracji" należy tu rozumieć dzień fizycznego wpływu deklaracji do urzędu skarbowego (patrz - interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 października 2012 r., nr IPTPB3/4231-4/12-2/MF czy Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 lutego 2011 r., nr IPPP2/443-857/10-3/MM i z 3 września 2010 r., nr IPPP2/443-430/10-2/IG).


Jak wykazać w deklaracji nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, jeżeli będę składał wniosek o zaliczenie tej nadwyżki na zaliczkę na podatek dochodowy?

Kwotę zwrotu VAT, która będzie zaliczana na poczet innych podatków (tu: zaliczki na podatek dochodowy), należy wykazać jako VAT do zwrotu w dowolnym terminie, zgodnym z przepisami ustawy o VAT (tj. w terminie 25 dni, 60 dni lub 180 dni).


Czy zwrot VAT mogę zaliczyć na poczet innych podatków i opłat (np. podatku od nieruchomości czy opłaty środowiskowej), gdy podatki te (opłaty) wpłacam do innego urzędu, niż ten, w którym rozliczam VAT?

Zdaniem organów podatkowych, ww. zaliczenie nie jest możliwe. Inaczej jednak orzekają sądy administracyjne.

Przykładowo, NSA w wyroku z 20 stycznia 2012 r., sygn. akt I FSK 577/11 (w tej sprawie także chodziło o zaliczenie zwrotu VAT na podatek od nieruchomości i opłatę za korzystanie ze środowiska) uznał, że zaliczenie to jest możliwe, gdyż żaden przepis Ordynacji podatkowej tego nie zabrania.

Podobnie uznał WSA w Rzeszowie w wyroku z 18 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 48/09 (orzeczenie prawomocne), z tym że w tej sprawie chodziło o zaliczenie zwrotu VAT na poczet podatku dochodowego, gdy podatki te rozliczane były w innych urzędach skarbowych. Jak argumentował WSA, właściwość miejscowa organów podatkowych jest sprawą technicznej organizacji pracy i w żaden sposób nie może wykluczać korzystania przez podatnika z jego ustawowego uprawnienia do zaliczenia zwrotu podatku na inne podatki.


Czy można zaliczyć zwrot VAT wykazany w deklaracji spółki cywilnej na zaliczkę na podatek dochodowy wspólników tej spółki?

Kwestia zaliczania zwrotu VAT należnego spółce cywilnej na zaległości podatkowe jej wspólników jest kontrowersyjna, różnie też orzekają sądy administracyjne. Przykładowo, NSA w wyroku z 15 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2220/10 uznał, że nie jest możliwe dokonanie zaliczenia zwrotu VAT przysługującego spółce cywilnej na podatek dochodowy wspólników tej spółki. Zdaniem NSA, zwroty różnicy podatku nie mogą być rozliczane pomiędzy różnymi podatnikami (na gruncie ustawy o VAT podatnikiem jest spółka cywilna, a na gruncie ustawy o PDOF - poszczególni jej wspólnicy). Ewentualne więzi cywilne łączące tych podatników nie mogą mieć żadnego znaczenia.

Z kolei NSA w wyroku z 4 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2037/11 uznał, że takie zaliczenie jest możliwe. Przepisy O.p. dotyczące zaliczenia zwrotu podatku na inne podatki mówią bowiem ogólnie o "podatniku". Uznanie, że nie jest możliwe zaliczenie zwrotu VAT spółki cywilnej na podatek dochodowy jej wspólników byłoby zatem wykładnią zawężającą, a tego NSA nie popiera.

Aby zatem uniknąć sporu, lepiej nie wnioskować o takie zaliczenie.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60