rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 5 (341) z dnia 10.03.2013

Terminy zwrotu bezpośredniego

Podatnik, który w deklaracji rozlicza miesięcznie bądź kwartalnie podatek VAT, w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dokonuje wyboru czy tę nadwyżkę wykazać w deklaracji jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, czy też zażądać jej zwrotu na rachunek bankowy.

Począwszy od 1 stycznia 2013 r., na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, organ podatkowy - na żądanie podatnika - może przekazać przysługujący podatnikowi zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie na rachunek podatnika, ale na rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Podstawą dokonania zwrotu na rachunek banku lub SKOK-u jest złożone przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, pisemne, nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzone przez bank lub SKOK udzielający kredytu, do przekazania tego zwrotu. Upoważnienie to należy złożyć w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik wykazał kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jako kwotę do zwrotu. Terminy zwrotu bezpośredniego zostały przez ustawodawcę zróżnicowane.

1. Podstawowy termin zwrotu

Zasadniczy termin zwrotu wynikający z ustawy o VAT, to 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Nie jest przy tym istotne, jakiego rodzaju zakupów dokonuje podatnik, czy też jaką stawką opodatkowuje wykonywane przez siebie czynności. Termin ten dotyczy również tych podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju i nie dokonują sprzedaży opodatkowanej. W tym jednak przypadku, warunkiem otrzymania zwrotu w terminie 60 dni jest złożenie umotywowanego wniosku.

Przykład

W lutym 2013 r. zakupił maszynę (środek trwały) o wartości 200.000 zł plus podatek VAT 46.000 zł. W miesiącu tym podatnik dokonywał jedynie sprzedaży opodatkowanej stawką podstawową i w niewielkim zakresie sprzedaży zwolnionej z VAT. Podatnik może otrzymać zwrot w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji, bowiem nie ma znaczenia, że w rozliczeniu za luty wykazał wyłącznie sprzedaż zwolnioną z VAT i opodatkowaną stawką podstawową.


2. Zwrot w terminie 25 dni

W niektórych przypadkach ustawodawca umożliwił podatnikom otrzymanie zwrotu w terminie krótszym - w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. Zwrot w ciągu 25 dni od dnia złożenia deklaracji - na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT - możliwy jest pod warunkiem, że kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1) faktur dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.),

2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Podatnik może zatem ubiegać się o zwrot podatku w terminie przyspieszonym (25 dni od dnia złożenia deklaracji), jeżeli dokonał zapłaty należności z wszystkich faktur wykazanych w deklaracji oraz zapłacił podatki wynikające z ujętych w niej dokumentów celnych. Zwrot w terminie 25 dni jest dokonywany wyłącznie na wniosek podatnika.

Warto pamiętać, że przepis art. 86 ustawy o VAT pozwala podatnikom VAT odliczyć podatek naliczony od zakupu towarów i usług w jednym z trzech okresów rozliczeniowych. Jeżeli więc kilka faktur nie zostało jeszcze opłaconych, to warto uwzględnić je w rozliczeniu za okres następny po to, aby móc w tym okresie rozliczeniowym skorzystać z możliwości otrzymania zwrotu w terminie przyspieszonym. Co prawda zmniejszy się wówczas nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, ale może się to opłacać właśnie ze względu na skrócenie terminu zwrotu.


3. Brak czynności opodatkowanych wydłuża termin zwrotu

Fakt, że podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych podatkiem VAT nie pozbawia go prawa do otrzymania zwrotu bezpośredniego. W przypadku braku jakiejkolwiek sprzedaży w danym okresie, podatnik ma zatem prawo do żądania zwrotu bezpośredniego podatku naliczonego wykazanego w deklaracji, jednak zwrot ten otrzymać może - w myśl art. 87 ust. 5a ustawy o VAT - w ciągu 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji.

Przykład

W lutym 2013 r. podatnik dokonywał zakupów towarów i usług, od których VAT naliczony wyniósł 25.000 zł. W miesiącu tym wykonywał roboty budowlane, które zostaną zakończone dopiero pod koniec kwietnia i w tym też terminie zostaną rozliczone. W deklaracji za luty podatnik nie wykazał żadnych czynności opodatkowanych. W takim przypadku podatnik może otrzymać zwrot całej kwoty podatku naliczonego - co do zasady - w ciągu 180 dni od dnia złożenia deklaracji.

Istnieje możliwość otrzymania zwrotu w krótszym terminie - 60 dni od dnia złożenia deklaracji, o ile podatnik złoży w urzędzie skarbowym stosowny wniosek. Musi jednak wówczas złożyć zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa, może być złożone w formie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

2) poręczenia banku;

3) weksla z poręczeniem wekslowym banku;

4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;

5) papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem zostanie złożony na 13 dni przed upływem terminu zwrotu, lub później - zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.


4. Korekta deklaracji a termin zwrotu

Podatnik, który w deklaracji VAT wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego może skorygować tę deklarację, nawet wówczas, gdy nie otrzymał jeszcze żądanego zwrotu. Pamiętać przy tym należy, że w takim przypadku termin zwrotu liczony będzie od nowa, czyli od dnia złożenia korekty deklaracji.

Przykład

W deklaracji za styczeń 2013 r., złożonej w dniu 4 lutego 2013 r. podatnik wykazał zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni. W dniu 1 marca złożył korektę tej deklaracji. Kwota zwrotu w wyniku korekty ulegnie zwiększeniu. Termin zwrotu w tym przypadku liczony będzie od dnia złożenia korekty deklaracji.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że gdyby w przypadku opisanym w przykładzie podatnik wstrzymał się ze złożeniem deklaracji korygującej do dnia otrzymania zwrotu wynikającego z deklaracji pierwotnej, wówczas późniejsze złożenie deklaracji korygującej miałoby wpływ jedynie na zwrot różnicy kwot, natomiast kwotę zwrotu wykazaną w pierwotnej deklaracji podatnik otrzymałby na swój rachunek bankowy już wcześniej (w ciągu 60 dni od dnia złożenia pierwotnej deklaracji).


5. Deklaracja złożona po terminie a zwrot bezpośredni

Termin, w jakim podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji został określony ściśle w ustawie. Z przepisu art. 99 ust. 1 ustawy o VAT wynika wprost, że podatnicy obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (jeżeli rozliczają VAT miesięcznie), a za okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale (jeżeli rozliczają VAT kwartalnie).

Określony w ustawie termin złożenia deklaracji VAT, jest terminem materialnym. Nie jest zatem możliwe jego przywrócenie.

Jeżeli jednak podatnik nie zachował terminu do złożenia deklaracji może ją złożyć w każdym momencie, a organ podatkowy nie może odmówić przyjęcia takiej deklaracji. Jest ona bowiem tak samo ważna jak deklaracja złożona terminowo.

Zatem jeśli podatnik złoży deklarację po terminie i wykaże w tej deklaracji kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego, zwrot taki otrzyma w określonym terminie (podstawowym, wydłużonym bądź przyspieszonym). Termin ten liczony będzie od dnia złożenia deklaracji.

W przypadku opóźnienia w złożeniu deklaracji podatnik musi jednak liczyć się z konsekwencjami karnoskarbowymi. Podstawę do ich wyciągnięcia stanowi art. 56 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186). Z przepisu tego wynika, że podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie deklaracji, popełnia wykroczenie skarbowe. O winie decyduje sam fakt dopuszczenia do opóźnienia, a nie okres zwłoki. Ukaranym można więc być za złożenie deklaracji chociażby jeden dzień po terminie.

Z reguły przypadki niezłożenia deklaracji w terminie, rozpatrywane są w postępowaniu mandatowym i kończą się wystawieniem podatnikowi mandatu karnego przez uprawnionego pracownika urzędu skarbowego.


6. Różne terminy zwrotu w jednej deklaracji

Podatnik może ubiegać się o zwrot podatku w terminie przyspieszonym (25 dni od dnia złożenia deklaracji), jeżeli dokonał zapłaty należności z wszystkich faktur wykazanych w deklaracji oraz zapłacił podatki wynikające z ujętych w niej dokumentów celnych. Zwrot w terminie 25 dni jest dokonywany na wniosek podatnika.

W związku z takim brzmieniem przepisu mogą pojawić się wątpliwości, czy podatnik, który opłacił należności z części faktur zakupu, może w deklaracji kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym "podzielić" w ten sposób, że zażąda w części zwrotu w terminie podstawowym, natomiast w części (z zapłaconych faktur) - w terminie przyspieszonym.

Przykład

Podatnik na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej w styczniu 2013 r. nabył maszynę rolniczą z wydłużonym terminem zapłaty (150 dni). W styczniu dokonywał też zakupów innych towarów oraz usług i należności z tego tytułu zostały uregulowane. Może pojawić się wątpliwość, czy w składanej deklaracji VAT-7 za styczeń podatnik ma prawo zwrócić się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w dwóch terminach, tj. 25 dni (w stosunku do zapłaconych faktur) i w terminie 60 dni w przypadku nabycia maszyny, dla której wyznaczono w umowie dłuższy termin zapłaty?

Warto zwrócić uwagę, że konstrukcja przepisu art. 87 ust. 6 ustawy o VAT wskazuje, że nie ma możliwości "podziału" przez podatnika w jednej deklaracji kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i wykazania części tej nadwyżki do zwrotu w terminie przyspieszonym - w odniesieniu do zapłaconych faktur i w pozostałej części - w terminie 60-dniowym.

Z ww. przepisu wynika bowiem, że w ciągu 25 dni urząd zwraca "różnicę podatku, o której mowa w ust. 2", czyli różnicę pomiędzy kwotą wykazanego podatku należnego a kwotą podatku naliczonego, które podatnik ujął w deklaracji. Jeżeli zwrot ma być dokonany w ciągu 25 dni, to kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej powinny być w całości zapłacone.

Przepisy ustawy o VAT nie pozwalają zatem na dzielenie kwoty podatku naliczonego z faktur zapłaconych i w tej części żądać zwrotu w terminie przyspieszonym. Stanowisko takie popierają także organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 lutego 2012 r., nr IPTPP1/443-977/11-3/RG).


7. Kiedy organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu?

Organ podatkowy, który otrzymuje deklarację złożoną przez podatnika, musi mieć możliwość weryfikacji sporządzonych przez niego rozliczeń. Sprawdzanie zasadności zwrotu przez organ podatkowy przewiduje art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Odbywa się ono w tzw. postępowaniu wyjaśniającym, które następuje w ramach czynności sprawdzających (vide: art. 274b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

W myśl art. 99 ust. 12 ustawy o VAT, zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, w razie wątpliwości co do zasadności zwrotu, w przypadku gdy zwrot ten wymaga dodatkowego sprawdzenia, organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu. Przedłużenie terminu zwrotu oparte jest na zasadzie uznania administracyjnego.

Należy mieć przy tym na względzie przepis art. 274b § 1 Ordynacji podatkowej, który umożliwia przedłużenie terminu zwrotu tylko w sytuacji gdy przeprowadzenie czynności sprawdzających wymaga takiego przedłużenia.

Organ podatkowy przedłuża termin zwrotu w formie postanowienia. Wydawane jest ono na podstawie art. 274b Ordynacji podatkowej i służy na nie zażalenie.

Nie można jednoznacznie określić, do jakiego czasu organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu podatku. Przepisy ustawy nie precyzują ram czasowych dla dokonywania czynności sprawdzających. Organy podatkowe muszą jednak przestrzegać zasady szybkości działania.

W przypadku gdy organ podatkowy przedłuży termin zwrotu, a podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie wnioskowanego zwrotu, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym będzie dokonany w terminie ustawowym - czyli w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia (lub 25 dni - gdy mamy do czynienia z przyspieszonym terminem zwrotu). Jedynie w sytuacji, gdy złożenie wniosku wraz z zabezpieczeniem zostanie dokonane na 13 dni przed upływem terminu zwrotu lub później, zwrot ten zostanie dokonany w ciągu 14 dni od złożenia ww. zabezpieczenia.

Przykład

W dniu 20 lutego 2013 r. podatnik złożył deklarację VAT-7 za styczeń 2013 r. i wykazał w niej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Urząd skarbowy przedłużył termin zwrotu. Jeżeli jednak podatnik złoży wniosek o zwrot wraz z zabezpieczeniem nie później niż 14 dni przed upływem terminu zwrotu, to otrzyma zwrot - mimo przedłużenia terminu - w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Uwaga

Złożenie zabezpieczenia majątkowego w wysokości wnioskowanego zwrotu pozwoli na otrzymanie zwrotu w terminie ustawowym nawet wówczas, gdy organ podatkowy wyda postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu.

W sytuacji gdy przedłużono termin zwrotu a przeprowadzone postępowanie wykaże, że zwrot zadeklarowany przez podatnika był zasadny, organ podatkowy musi wypłacić podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.