rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (789) z dnia 1.12.2012

Kasowa metoda rozliczania VAT i proponowane zmiany w tym zakresie

Mali podatnicy mogą rozliczać VAT według zasad ogólnych lub według metody kasowej. Kogo uważa się za małego podatnika oraz na czym polega kasowa metoda rozliczania VAT, piszemy dalej, uwzględniając przy tym proponowane zmiany w tym zakresie.


Podatnicy uważani za małych podatników

Definicję małego podatnika zawiera art. 2 pkt 25 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, jest to podatnik VAT:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku należnego) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
   
 • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Przeliczenia ww. limitów dokonuje się według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limity dla małego podatnika w 2012 r. wynoszą odpowiednio 5.324.000 zł i 200.000 zł. Ze względu na spadek kursu euro w 2013 r. ulegną one obniżeniu i będą wynosiły odpowiednio 4.922.000 zł i 185.000 zł.


Jak ustalić, czy limit dla małego podatnika został przekroczony?

Jak wynika z powyższego, status małego podatnika zależy generalnie od wartości sprzedaży brutto. Wartość tę należy ustalić na podstawie sprzedaży z roku ubiegłego. Oznacza to, że ustalając, czy na początku 2013 r. podatnik będzie miał status małego podatnika, powinien uwzględnić sprzedaż z 2012 r. i porównać ją z limitem na 2013 r.


WAŻNE: W 2013 r. małym podatnikiem będzie ten, którego wartość sprzedaży brutto w 2012 r. nie przekroczyła 4.922.000 zł (a u wynagradzanych prowizyjnie - 185.000 zł).

Przykład

Załóżmy, że u podatnika wartość sprzedaży brutto za 2012 r. wyniesie 5.000.000 zł. Limit ustalony dla statusu małego podatnika na bieżący rok nie zostanie przekroczony (limit ten wynosi 5.324.000 zł). Zostanie jednak przekroczony limit na 2013 r., a to oznacza, że od 1 stycznia 2013 r. podatnik nie będzie miał statusu małego podatnika.

Warto wskazać, że przepisy definiujące status małego podatnika odwołują się do "wartości sprzedaży". Przez sprzedaż - zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Do sprzedaży (a zatem także do limitu dla małego podatnika) nie wlicza się np. WNT czy importu usług. Wprawdzie od tych czynności generalnie podatnik (nabywca) rozlicza VAT, lecz czynności te nie są uznawana za "sprzedaż".


Kasowa metoda rozliczania VAT

Jak już wspomniano, mali podatnicy mogą stosować tzw. "kasową metodę" rozliczania VAT. Polega ona na tym, że wykazują oni obowiązek podatkowy w dniu uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Wynika to z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT.

Powyższa zasada nie ma zastosowania m.in. do importu usług, dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, WNT, WDT, itp. Dla tych czynności obowiązek podatkowy powstaje według zasad dla nich odpowiednich (np. dla importu usług - obowiązek podatkowy powstaje zazwyczaj w dniu wykonania usługi).

Obecnie zatem, mimo braku zapłaty, mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową i tak musi wykazać VAT należny (90. dnia od wydania towaru/wykonania usługi). To jednak od 1 stycznia 2013 r. ma się zmienić, ale tylko w zakresie sprzedaży dla czynnych podatników VAT. Jak bowiem zakłada projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (druk poselski 833 i 862), przy sprzedaży dla czynnych podatników VAT przez podatnika stosującego kasową metodę rozliczania VAT, obowiązek podatkowy ma być związany wyłącznie z otrzymaniem całości lub części zapłaty.

Z kolei przy sprzedaży dla innych podmiotów obowiązek podatkowy ma powstawać pomimo braku zapłaty, lecz znacznie później, niż obecnie (nie 90., lecz 180. dnia od dnia wydania towaru/wykonania usługi).

Metoda kasowa rozliczania VAT nie ma mieć zastosowania - tak jak obecnie - do:

1) dostawy towarów za pośrednictwem automatów,

2) świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów, kart telefonicznych i innych jednostek uprawniających do korzystania z tych usług w systemie przedpłaconym,

3) otrzymania dotacji, subwencji oraz innych dopłat o podobnym charakterze,

4) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz przemieszczeń towarów do magazynów konsygnacyjnych.

Zaznaczamy, że na dzień oddania tego Biuletynu Informacyjnego do druku nie wiadomo jednak, czy zmiana ta w proponowanym brzmieniu wejdzie w życie.

Z kolei podatnicy stosujący omawianą metodę rozliczania VAT, podatek naliczony odliczają w rozliczeniu za kwartał, w którym (art. 86 ust. 16 ustawy o VAT):

a) uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury,

b) dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji celnych

- nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Uwaga! Podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT z niektórych faktur odliczają podatek na takich samych zasadach, jak inni podatnicy. Przykładowo - od zakupu mediów odliczają VAT w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności (jeżeli faktura zawiera informacje, jakiego okresu dotyczy).

Podobne regulacje w zakresie odliczania VAT przez podatników stosujących metodę kasową mają obowiązywać również w 2013 r., z tym że ma być możliwość odliczenia podatku z faktury w części zapłaconej (w tej części). Obecnie takiej możliwości nie ma.

Zaznaczamy, że wprawdzie również nowelizacja ustawy o VAT zakłada pewną modyfikację przepisu określającego termin odliczania VAT przez małych podatników (druk poselski 805 i 863), lecz zgodnie z ostatnią propozycją, zmiany te mają wejść w życie dopiero od stycznia 2014 r. W tym artykule je zatem pomijamy.


WAŻNE: Przy kasowej metodzie rozliczania VAT podatnicy obowiązkowo rozliczają VAT kwartalnie. Deklaracje VAT (na druku VAT-7K) składają zatem w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie powinni również zapłacić VAT (jeżeli z deklaracji wynika nadwyżka VAT należnego nad naliczonym).


Wybór kasowej metody rozliczania VAT

Jeżeli podatnik ma status małego podatnika, lecz do tej pory rozliczał VAT według zasad ogólnych, a chce rozliczać VAT według metody kasowej, powinien o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik będzie stosował tę metodę. Zawiadomienia tego należy dokonać na druku VAT-R.

Jeżeli zatem przykładowo podatnik zamierza rozliczać VAT kasowo od 1 stycznia 2013 r., powinien o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego do 31 grudnia 2012 r. Druk będzie należało wypełnić następująco:

Kasowa metoda rozliczania VAT


Rezygnacja lub utrata prawa do rozliczania VAT według metody kasowej

Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał VAT tą metodą. O rezygnacji powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę. W tym celu powinien złożyć druk aktualizacyjny VAT-R.

Przykład

Podatnik od stycznia 2012 r. stosuje kasową metodę rozliczania VAT. Od stycznia 2013 r. zamierza zrezygnować z tej metody i rozliczać VAT według zasad ogólnych. Druk aktualizacyjny VAT-R powinien złożyć do 31 grudnia br.

Natomiast utrata prawa do rozliczania VAT według metody kasowej ma miejsce w przypadku, gdy podatnik traci status małego podatnika, czyli gdy wartość sprzedaży przekroczy ustawowy limit. W takim przypadku podatnik stosuje kasową metodę jeszcze do końca kwartału, w którym ww. limit został przekroczony. Od miesiąca następnego po tym kwartale musi rozliczać VAT według zasad ogólnych.

Również w przypadku utraty prawa do rozliczania VAT według metody kasowej trzeba złożyć druk aktualizacyjny VAT-R, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych objętych tym zgłoszeniem (art. 96 ust. 12 ustawy o VAT).

Istotne jest jednak, że przy rezygnacji z kasowej metody rozliczania VAT (lub utraty do niej prawa) dla czynności wykonanych w okresie stosowania metody kasowej, dla których obowiązek podatkowy jeszcze nie powstał (bo nie otrzymano zapłaty i nie upłynęło 90. od dnia wydania towaru lub wykonania usługi), obowiązek podatkowy powstanie na zasadach dotychczasowych (czyli według metody kasowej).

Przykład

Podatnik stosuje kasową metodę rozliczania VAT. Załóżmy, że w grudniu 2012 r. status małego podatnika zostanie utracony, w związku z czym od stycznia 2013 r. podatnik będzie rozliczał VAT według zasad ogólnych.

W listopadzie br. podatnik sprzedał towar. W związku z brakiem zapłaty, w 2012 r. obowiązek podatkowy od tej sprzedaży nie powstanie.

Załóżmy, że zapłatę podatnik otrzyma w styczniu 2013 r. Pomimo, że rozlicza on już VAT według zasady ogólnej, w tym miesiącu wykaże VAT należny od sprzedaży dokonanej w listopadzie 2012 r.

Na dotychczasowych zasadach (czyli według metody kasowej) podatnik, o którym mowa w przykładzie, będzie odliczał VAT naliczony z faktur otrzymanych w okresie stosowania metody kasowej (jeżeli nie odliczył VAT z tych faktur do końca 2012 r.).

Po utracie prawa do kasowej metody rozliczania VAT podatnicy - co do zasady - składają miesięczne deklaracje VAT (na druku VAT-7). Mogą jednak nadal składać deklaracje kwartalne (z tym że na innym druku, niż dotychczas - właściwy będzie tu druk VAT-7D). O kwartalnym rozliczeniu trzeba zawiadomić pisemnie naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy będzie złożona "nowa" deklaracja.

Przypominamy, że składanie kwartalnych deklaracji przez podatników innych, niż mali, zobowiązuje do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek, według zasad określonych w art. 103 ust. 2a-2g ustawy o VAT.


Faktury wystawiane przez podatników stosujących kasową metodę rozliczania VAT

Obecnie podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT wystawiają faktury VAT oznaczone jako "FAKTURA VAT-MP". Od przyszłego roku oznaczenia VAT-MP ma już nie być. W zamian za to faktury wystawianie przez ww. podmioty będą musiały zawierać oznaczenie "metoda kasowa" (patrz - projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 10 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie m.in. wystawiania faktur).

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.