rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021

Koszty uzyskania przychodów a wpłaty do PPK

Jesteśmy jednostką naukową. Pracownikom uzyskującym przychody ze stosunku pracy z tytułu działalności naukowej uwzględniamy 50% koszty uzyskania przychodów. Od kwietnia 2021 r. zamierzamy przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Czy do wpłat do PPK finansowanych przez zakład pracy (stanowiących przychód pracownika) powinniśmy stosować 50% koszty?

Do przychodu z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez zakład pracy nie należy stosować 50% kosztów uzyskania przychodów.

Jak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 r., nr DD3.8201.1.2018 (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2020 r. poz. 107), dla potraktowania wynagrodzenia ze stosunku pracy jako honorarium autorskiego i zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów jest niezbędne:

1) powstanie w ramach stosunku pracy utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,

2) dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego; przy czym dowodem może być oświadczenie pracodawcy i pracownika stwierdzające, że została wykonana praca twórcza, jeżeli określa, jaki utwór powstał,

3) wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika - twórcy,

4) przyjęcie utworu przez pracodawcę, gdyż oznacza to ustawowe (lub umowne) rozporządzenie prawem autorskim na rzecz pracodawcy.

50% koszty uzyskania przychodów przysługują m.in. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami (art. 22 ust. 9 pkt 3 updof). Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jak wynika z art. 22 ust. 9b updof, 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, stosuje się m.in. do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej. U podatnika łączna kwota 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł.

W sytuacji gdy wykonywana przez pracownika praca ma tylko częściowo twórczy charakter, to 50% koszty uzyskania przychodów stosuje się wyłącznie do przychodu z tej części pracy, która jest przedmiotem praw autorskich, a do pozostałego przychodu stosuje się koszty podstawowe lub podwyższone. Koszty podstawowe wynoszą 250 zł miesięcznie, a koszty podwyższone 300 zł miesięcznie. Te ostatnie stosuje się, gdy pracownik złoży oświadczenie, że miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę.

Aktywne druki i formularze Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów dostępne jest w programie DRUKI Gofin

Przy stosowaniu kosztów do przychodu z pracy niemającej twórczego charakteru należy pamiętać, że w sytuacji gdy pracownik w danym miesiącu osiągnął tego rodzaju przychód niższy od ustawowej wysokości kosztów uzyskania przychodów, to zakład pracy przy obliczaniu zaliczki na podatek za ten miesiąc obowiązany jest uwzględnić koszty tylko do wysokości tego przychodu. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia np. przy stosowaniu kosztów do przychodu z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez zakład pracy.

Przypominamy, że podmioty zatrudniające, które wdrożyły pracownicze plany kapitałowe, obowiązane są dokonywać wpłat do PPK. Wpłaty te są finansowane przez podmiot zatrudniający oraz przez uczestników PPK. Wpłata podstawowa do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia, a dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia. Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę (zarówno podstawowe, jak i dodatkowe) stanowią przychód ze stosunku pracy, który:

 • podlega opodatkowaniu w miesiącu, w którym pracodawca przekazał te wpłaty na rachunek instytucji finansowej,
 • nie jest uwzględniany w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu pracodawca, aby prawidłowo obliczyć zaliczkę na podatek, powinien przychód z tytułu:

 • pracy o charakterze twórczym pomniejszyć o 50% koszty uzyskania przychodów,
 • wpłat do PPK finansowanych przez zakład pracy pomniejszyć o koszty podstawowe lub podwyższone.
Przykład

Umowę o prowadzenie PPK zawarto 9 kwietnia 2021 r. Pracownik oraz pracodawca finansują wpłatę podstawową do PPK. Wypłaty wynagrodzeń za dany miesiąc są dokonywane ostatniego dnia roboczego tego miesiąca. Miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 8.000 zł.

30 kwietnia 2021 r. pracodawca:

 • obliczył finansowaną przez siebie wpłatę do PPK; wyniosła ona 120 zł (8.000 zł x 1,5%),
 • obliczył i pobrał z wynagrodzenia pracownika wpłatę do PPK w wysokości 160 zł (8.000 zł x 2%).

Wspomniane wpłaty pracodawca przekazał do wybranej instytucji finansowej 10 maja 2021 r. Dokonaną z własnych środków wpłatę do PPK w kwocie 120 zł doliczy do przychodów pracownika za maj 2021 r. Ponadto z wynagrodzenia za maj obliczy i pobierze wpłatę do PPK w wysokości 160 zł (8.000 zł x 2%), którą przekaże na rachunek PPK w czerwcu 2021 r.

Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) oraz kwota zmniejszająca podatek (43,76 zł).

Obciążenia podatkowo-składkowe wynagrodzenia, które zostanie wypłacone w kwietniu i maju 2021 r., przedstawiają się następująco:

Wiersz Wyszczególnienie Kwiecień
2021 r.
Maj
2021 r.
kwota (zł)
1 Przychód z tytułu wynagrodzenia będącego przedmiotem praw autorskich 8.000,00 8.000,00
2 Przychód z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę - 120,00
3 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 8.000,00 8.000,00
4 Składki na ubezpieczenia społeczne [(wiersz 3 x 9,76%) + (wiersz 3 x 1,5%) + (wiersz 3 x 2,45%)] 1.096,80 1.096,80
5 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1 - wiersz 4) 6.903,20 6.903,20
6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 5 x 9%) 621,29 621,29
7 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 5 x 7,75%) 535,00 535,00
8 Koszty uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia będącego przedmiotem praw autorskich {wiersz 1 - [(wiersz 1 x 9,76%) + (wiersz 1 x 1,5%) + (wiersz 1 x 2,45%)]} x 50% 3.451,60 3.451,60
9 Koszty uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia niebędącego przedmiotem praw autorskich - 250,00
10 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych [(wiersz 1 - wiersz 8) + (wiersz 2 - wiersz 9*)) - wiersz 4] 3.452,00 3.452,00
11 Zaliczka na podatek [(wiersz 10 x 17%) - 43,76 zł] 543,08 543,08
12 Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 11 - wiersz 7) 8,00 8,00
13 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania**) 543,08 543,08
14 Wpłata do PPK sfinansowana przez pracownika (wiersz 3 x 2%) 160,00 160,00
15 Do wypłaty (wiersz 1 - wiersz 4 - wiersz 13 - wiersz 12 - wiersz 14) 6.192,12 6.192,12
*) W przypadku wynagrodzenia za maj koszty uzyskania przychodów z wiersza 9 są wyższe od kwoty przychodu z wiersza 2, w związku z tym kwotę kosztów ograniczono do kwoty przychodu.
**) Wyliczona składka zdrowotna w wysokości 621,29 zł, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), została obniżona do wysokości wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy - 543,08 zł.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.