rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. - czas dla niektórych branż na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zobacz więcej) Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Uwaga: 28 lutego 2021 r. upływa termin złożenia dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorcę, który chce skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS (czytaj więcej) Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014

Nowe stawki podatków i opłat lokalnych na 2015 r.

Nowy rok, to nowe zobowiązania podatkowe. Dla przedsiębiorców, którzy byli inwestorami nowych obiektów lub nabyli nowe nieruchomości kończy się okres tzw. "wakacji podatkowych" w podatku od nieruchomości. Dla podatników będących osobami prawnymi (np. spółki prawa handlowego) początek roku to okres składania nowych deklaracji dotyczących podatków. Jednocześnie zaczynają obowiązywać nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, na podstawie których gminy będą ustalać ich wysokość na swoim terenie.

Będą wzrosty podatków

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych określają w drodze uchwały właściwe rady gmin. Mimo że to one ustalają ich wysokość na swoim terenie, to nie mogą przekroczyć maksymalnych stawek, określanych corocznie przez obwieszczenie Ministra Finansów. Stawki wspomnianych podatków i opłat na 2015 r. wskazane są w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 718). Stawki podatków i opłat lokalnych waloryzowane są corocznie zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług. Wskaźnik ten w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 100,4. Oznacza to, że maksymalne stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat lokalnych wzrosły o 0,4% (patrz tabela nr 1).

Tabela nr 1 Podatek od nieruchomości
Podatek od

Stawka w 2014 r.

Stawka w 2015 r.

Wzrost
Gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,89 zł 0,90 zł 0,01 zł
Gruntów pozostałych 0,46 zł 0,47 zł 0,01 zł
Budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,03 zł 23,13 zł 0,10 zł
Budynków mieszkalnych 0,74 zł 0,75 zł 0,01 zł
Budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,68 zł 4,70 zł 0,02 zł

Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, ale tylko te, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
   
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
   
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
   
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika np. z umowy zawartej z właścicielem. Do obowiązków podatników tego podatku należy składanie deklaracji lub informacji stanowiących podstawę naliczenia tego podatku.

Osoby fizyczne, składają organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego przez gminę wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku np. nabycie nieruchomości. Dla osób fizycznych organy podatkowe same ustalają wymiar podatku właśnie na podstawie tych przedstawionych informacji, w drodze decyzji dostarczonej podatnikowi. Podatek płatny jest w ratach, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Zupełnie inne zasady dotyczą osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. Podmioty te składają organom podatkowym deklaracje na podatek od nieruchomości corocznie, w terminie do 31 stycznia. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu podatnik zobowiązany jest złożyć taką deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie. Ponadto podmioty te wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca. Jedynie w styczniu podatek opłacają do dnia 31 stycznia.

Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
   
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
   
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
   
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
   
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
   
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
   
 • autobusy.

Do opłacania tego podatku zobowiązani są właściciele tych środków transportowych będący osobami fizycznymi bądź osobami prawnymi. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Podmioty te muszą w terminie do dnia 15 lutego składać właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku np. nabycie pojazdu.

Podatek ten, płaci się w dwóch ratach w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Stawki obejmujące przykładowe rodzaje pojazdów zawiera tabela nr 2.

Tabela nr 2 Podatek od środków transportowych
Podatek od Stawka w 2014 r.

Stawka w 2015 r.

Wzrost
Samochodu ciężarowego o dmc powyżej
3,5 t do 5,5 t
818,17 zł 821,45 zł 3,28 zł
Samochodu ciężarowego o dmc powyżej
5,5 t do 9 t
1.364,92 zł 1.370,38 zł 5,46 zł
Samochodu ciężarowego o dmc powyżej 9 t do 12 t 1.637,89 zł 1644,45 zł 6,56 zł
Samochodu ciężarowego o dmc równej lub wyższej niż 12 t. 3.125,56 zł 3.138,07 zł 12,51 zł

Opłaty lokalne

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

 • w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
   
 • w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Z kolei opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Obecnie jest to jedyna opłata mająca charakter fakultatywny, której wprowadzenie na terenie gminy zależne jest od rady gminy.

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2015 r. zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 3 Opłaty lokalne
Opłaty Stawka w 2014 r. Stawka w 2015 r. Wzrost
Opłata targowa 764,62 zł 767,68 zł 3,06 zł
Opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości 2,19 zł 2,20 zł 0,01 zł
Opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,11 zł 3,13 zł 0,02 zł
Opłata uzdrowiskowa 4,30 zł 4,32 zł 0,02 zł
Opłata od posiadania psów 121,01 zł 121,50 zł 0,49 zł

Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Takim podatkiem nie są objęte te grunty, które mimo swojej klasyfikacji zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej. W takim bowiem przypadku podatnik opłaca podatek od nieruchomości.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami takich gruntów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi oraz posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, składają deklaracje na ten podatek na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 stycznia. Obliczony w deklaracji podatek opłacają w ratach proporcjonalnych na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W takich samych terminach opłacają ten podatek osoby fizyczne, po otrzymaniu decyzji od organu podatkowego.

Stawki podatku rolnego ustala się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena ta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wyniosła 61,37 zł za 1 q.

Oznacza to, że w 2015 r. maksymalne stawki tego podatku wyniosą:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - 153,43 zł (2,5 q × 61,37 zł),
   
 • od 1 ha gruntów pozostałych - 306,85 zł (5 q × 61,37 zł).

Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu przyjmowanych jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem tych zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy. Podatek obliczony w deklaracji płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia 15. każdego miesiąca. Podatek ten dla osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy, a płatny jest w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Stawka podatku leśnego ustalana jest według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 r. kwota ta wyniosła 188,85 zł za 1m3. Maksymalna stawka podatku leśnego na 2015 r. od 1 ha lasu wyniesie więc 41,55 zł (0,220 m3 × 188,85 zł).

Od 1 stycznia 2015 r. miały być zmiany

W Sejmie, po pierwszym czytaniu wciąż znajduje się nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która miała przynieść w 2015 r. znaczące zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych. Nowelizacja wprowadza zmianę, na mocy której podatek od nieruchomości ma być płatny w ratach jedynie, gdy wynosi on powyżej 100 zł. Podatek do tej kwoty miałby być płatny jednorazowo. W przypadku gdy wymiar podatku jest niższy niż koszty doręczenia przesyłki zawierającej decyzję podatkową (w tym roku jest to 6,10 zł), to według nowelizacji nie byłoby obowiązku płacenia tego podatku. Planuje się również wprowadzenie zasady fakultatywnego pobierania opłaty targowej przez gminy. Obecnie jednak prace nad tą ustawą wciąż trwają.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.)

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.