rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014

Podatek od nieruchomości za poddasze użytkowe

Poddasze użytkowe, które w danym momencie nie nadaje się do zamieszkania przez ludzi, a może być użytkowane w inny sposób, np. pełnić rolę składu czy magazynu, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Z opodatkowania nie zwalnia fakt, że poddasze to jest nieocieplone czy nie ma przyłączy i mediów, bowiem brak wykończenia nie przesądza automatycznie o braku walorów użytkowych danego pomieszczenia.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Spółka z o.o. w 2012 r. zakupiła kilka lokali oraz poddasze w jednej z kamienic. Każdy z lokali oraz poddasze mają założone odrębne księgi wieczyste. Poddasze od momentu zakupu nie zostało wykończone, tzn. nie posiada żadnych ścian działowych, podłogę stanowi polepa, na której częściowo rozłożona jest wełna izolacyjna, będąca izolacją lokalu znajdującego się poniżej, zaś sufit stanowi nieocieplony dach budynku. Ponadto pomieszczenie to jest nieocieplone i nie są tam doprowadzone żadne przyłącza.

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy w opisywanym przypadku poddasze to należy traktować jako powierzchnię użytkową budynku i czy trzeba odprowadzać za nie podatek od nieruchomości.

W opinii spółki owe poddasze nie stanowi powierzchni użytkowej budynku i tym samym nie powinno być objęte podatkiem od nieruchomości. Spółka zaznaczyła, że poddasze to zostało zakupione wyłącznie po to, aby po przeprowadzeniu niezbędnych prac budowlanych wykonać w nim mieszkania. W tym celu zostały uzyskane warunki zabudowy oraz trwają prace nad przygotowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi powierzchnia użytkowa budynku bądź jego części. Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części, zgodnie z definicją ustawową zawartą w słowniczku ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Spółka wskazała, że w obecnym stanie technicznym poddasze nie nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, a zatem nie nosi znamion poddasza użytkowego. Na potwierdzenie swojego stanowiska przywołała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 158/12, zgodnie z którym powierzchnia poddasza podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, o ile spełnia ona kryterium użytkowości. Zdaniem spółki poddasze to nie spełnia tego kryterium.


ZDANIEM PREZYDENTA MIASTA:

Prezydent Miasta Krakowa uznał, iż stanowisko zaprezentowane przez spółkę nie jest prawidłowe. Wskazał on, że ani ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ani Prawo budowlane nie zawierają definicji pojęcia kondygnacji i poddasza użytkowego.

Prezydent zaznaczył, że w przedmiotowej sprawie kwestią sporną nie jest sam fakt traktowania poddasza jako kondygnacji, ale to, czy poddasze można zaliczyć do tzw. poddasza użytkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jako takie traktować należy poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, jednak może ono też pełnić inną funkcję. Tym samym stwierdzić należy, że poddasze, o którym mowa, przeznaczone jest do jakiegoś użytku. W opinii Prezydenta brak jest wątpliwości co do tego, że przedmiotowe poddasze przeznaczone jest do jakiegoś użytku. Nie do obrony jest bowiem teza, że to tylko element konstrukcyjny budynku. Obecnie można je np. użytkować chociażby jako magazyn. Tym samym podlega ono opodatkowaniu na takich samych zasadach jak inne pomieszczenia.

(interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2013 r., nr PD-01.3120.8.19.2013.GK)

Komentarz redakcji
Wskazać należy, że ustawodawca przewidział, iż wysokość należnego podatku od nieruchomości zależna jest od wysokości pomieszczeń. Tym samym powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, to się ją pomija. Wysokość kondygnacji w świetle należy interpretować jako "(…) odległość między podłożem a najniższym trwałym elementem konstrukcyjnym stropu (…)" (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2004 r., sygn. akt I SA/Bd 63/04).

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60