rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016

Podatek od nieruchomości w trakcie zawieszenia działalności firmy

Zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości ani na wysokość tego podatku.


STAN FAKTYCZNY:

Spółka z o.o z dniem 30 czerwca 2012 r. zawiesiła prowadzenie swojej działalności. Organ podatkowy wszczął w stosunku do spółki postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r. Burmistrz w wydanej decyzji określił spółce zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwocie 7.359 zł. Spółka nie zgodziła się z wysokością tego podatku, powołując się na fakt zawieszenia działalności, które spowodowało, że część nieruchomości spółki przestała być związana z prowadzoną przez nią działalnością.

Po rozpatrzeniu odwołania spółki Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. SKO podniosło, że grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to takie, które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. W świetle tej definicji o istnieniu takiego związku decyduje sam obiektywny fakt posiadania gruntu (szczególnie podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości), budynku, budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


SĄD ORZEKŁ:

W skardze do WSA w Gdańsku spółka wniosła o uchylenie decyzji organów I i II instancji oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. W ocenie skarżącej spółki organy podatkowe dokonały niewłaściwej interpretacji pojęcia "grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej". Twierdziła, że dla przyjęcia związku nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej (opodatkowania według wyższych stawek) nie jest wystarczające ustalenie, iż posiadaczem nieruchomości jest osoba formalnie zarejestrowana w ewidencji jako przedsiębiorca, lecz konieczne jest spełnienie warunków faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, a spółka w związku z zawieszeniem działalności takiego warunku nie spełniała.

WSA nie podzielił takiego rozumowania spółki. Stwierdził, że dopóki przedsiębiorca figuruje w odpowiednim rejestrze, bez znaczenia jest fakt wykorzystywania przez niego nieruchomości do działalności gospodarczej. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie zmienia faktu, iż grunt, budynek czy budowla pozostają w posiadaniu przedsiębiorcy, a przez to są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stąd podlegają opodatkowaniu stawką podwyższoną. Pomimo tego, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, to należy je rozumieć jako przerwanie wykonywania działalności sensu largo na określony (czas określony ustawowo), podczas którego jednak przedsiębiorca ma zarówno prawo, jak i obowiązek dokonywania pewnych czynności związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przed jej zawieszeniem.

Pomimo że zawieszenie przerywa niejako wykonywanie działalności gospodarczej, to w żaden sposób nie pozbawia tej działalności jej charakteru. Nie powoduje także utraty statusu przedsiębiorcy przez zawieszającego. Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej podmiotu nie oznacza ustania jego bytu prawnego i podatkowo-prawnego. Nie oznacza to również definitywnego zaprzestania działalności gospodarczej. W konsekwencji fakt czasowego zawieszenia działalności gospodarczej nie jest równoznaczny z utratą charakteru nieruchomości jako posiadanej przez przedsiębiorcę i nadal związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. W świetle powyższego Sąd uznał, że organy podatkowe w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, ustaliły przedmiot opodatkowania i należycie ustaliły wymiar właściwego podatku.

(wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 413/15 - orzeczenie prawomocne)

 Komentarz redakcji 
Stanowisko Sądu należy uznać za prawidłowe i zgodne z obowiązującą w tej materii linią orzeczniczą. Bezwzględnie należy stwierdzić, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy od zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. Pomimo zawieszenia przedsiębiorca ma obowiązek wywiązywania się z zobowiązań podatkowych, również w podatku od nieruchomości. Opodatkowaniu podlega nieruchomość, a nie działalność gospodarcza podatnika.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60